Tájékoztató a matematika szintfelmérő tesztről MIK-es hallgatóknak

A regisztrációs héten, a beiratkozást követően a Műszaki Informatika Kar valamennyi első éves, nappali tagozatos hallgatója kötelező jelleggel szintfelmérő tesztet fog írni matematikából. A teszt feladatai a középiskolai matematika anyag azon témaköreire épülnek (halmazelmélet, hatvány, gyök, logaritmus, trigonometria, elemi függvények, függvénytani alapfogalmak, azonos átalakítások, egyenletek, egyenlőtlenségek, koordinátageometria elemei), amelyek ismerete és biztos alkalmazási készsége leginkább szükséges az első féléves matematika tárgyak, elsősorban a Matematikai analízis I. elsajátításához.

A teszt 16 feladatból áll, és számítógépen fogják megírni. A megoldásra, azaz a helyes válaszok megjelölésére 50 perc áll rendelkezésre. A teszt megoldásához semmilyen segédeszköz, így függvénytábla és számológép sem használható. A legfontosabb összefüggésekről, azonosságokról, vagy például a nevezetes szögek szögfüggvényeiről feltételezzük, hogy azokat fejből fel tudják idézni.

A teszt sikeres teljesítéséhez a 16 feladatból legalább nyolcra helyes választ kell adniuk. (Rossz válaszok nem jelentenek pontlevonást.) A matematika szintfelmérő teszt sikeres teljesítése a Matematikai alapozó tantárgy követelményrendszeréhez tartozik, amely tárgy pedig párhuzamos előfeltétele a Matematikai analízis I. tárgynak. Ha nem sikerül a regisztrációs héten első alkalommal sikeresen megírni a tesztet, akkor a Matematikai alapozó tárgy keretében néhány hetes felzárkóztatás után erre újra lesz lehetőségük.

Aki nem teljesítette sikeresen a regisztrációs héten a matematika szintfelmérőt, annak fel kell vennie a Neptun tanulmányi rendszerben a VEMKMAB524F kódú Matematikai felzárkóztató tárgy 02-es kurzusát. Ennek a tárgynak a keretében a teljes félév folyamán konzultációs és gyakorlási lehetőséget, segítséget kapnak a matematika tárgyak követelményrendszerének teljesítéséhez.